Thứ năm, Ngày 07/12/2023
Tuyển dụng Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2013 , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký
 

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

 

Hôm nay, vào lúc 08h 15 phút ngày 13 tháng 06 năm 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông  địa chỉ: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức họp  Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức trực tuyến với nội dung  như sau
 

Công ty LTC xin gửi link Báo cáo tài chính hợp nhất LTC
 

Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2013
 (25/07/2013)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

--------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

------------------------------

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2013

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 THÁNG, NĂM 2013

 

Kính gửi:       - Uỷ ban chứng khoán nhà nước

                                    - Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

 

- Tên công ty: Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông

- Địa chỉ trụ sở chính: 142 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội

- Điện thoại: 04.63251712            - FAX: 04.63251713

- Vốn điều lệ 45.860.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: LTC

 

I.       Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

 

TT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buổi họp tham dự

Tỷ lệ

Lý do không tham dự

1

Ông Nguyễn Quốc Khánh

Chủ tịchHĐQT

05

100%

 

2

Ông Lương Quí Thăng

Uỷ viên -TGĐ

05

100%

 

3

Ông Hoàng Văn Chương

Uỷ viên - PTGĐ

05

100%

 

4

Ông Đặng Văn Đảm

Uỷ viên

05

100%

 

5

Ông Nguyễn Từ Duẩn

Uỷ viên

05

100%

 

 

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc được thực hiện theo đúng qui định, toàn bộ Nghị quyết của HĐQT đều thông báo cho Ban giám đốc,  Ban kiểm soát, tại các cuộc họp, Ban giám đốc báo cáo với HĐQT việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề uỷ quyền khác của HĐQT đối với Ban giám đốc.

 

II.   Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

 

TT

Số nghị quyết

Ngày

Nội dung

1

01/QĐ/HĐQT

07/01/2013

Bổ nhiệm ông Lương Quí Thăng tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

2

02/QĐ/HĐQT

07/01/2013

Bổ nhiệm ông Hoàng Văn Chương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

3

03/QĐ/HĐQT

07/01/2013

Bổ nhiệm ông Trương Quốc Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

4

04/QĐ/HĐQT

07/01/2013

Bổ nhiệm ông Lê Tuấn Vũ giữ chức vụ tiếp tục Kế toán trưởng Công ty

5

05/QĐ/HĐQT

07/01/2013

Bổ nhiệm ông Trần Thanh Phán giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị

6

06/QĐ/HĐQT

07/01/2013

Quy định hệ số lương của ông Hoàng Văn Chương

7

07/QĐ/HĐQT

07/01/2013

Quy định hệ số lương của ông Trương Quốc Hùng

8

08/QĐ/HĐQT

21/02/2013

Giao ông Hoàng Văn Chương đại diện vốn của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông tại Công ty Cổ phần Cadico

9

09/QĐ/HĐQT

22/02/2013

Lương, thù lao năm 2013 của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT và các chức danh khác do HĐQT quản lý.

10

10/QĐ/HĐQT

01/3/2013

Bổ nhiệm tạm thời ông Ngô Văn Hiếu là thành viên BKS Công ty.

11

11/QĐ/HĐQT

01/3/2013

Miễn nhiệm ông Lê Tuấn Vũ thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty

12

11A/QĐ/HĐQT

01/3/2013

Miễn nhiệm ông Phạm Đức Thưởng thôi giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp II của Công ty

13

12/QĐ/HĐQT

01/3/2013

Bổ nhiệm ông Phạm Đức Thưởng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty

14

13/QĐ/HĐQT

13/3/2013

Bổ nhiệm ông Bùi Trung Liễu giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Xí nghiệp Điện nhẹ Viễn thông I

15

14/QĐ/HĐQT

13/3/2013

Bổ nhiệm ông Bùi Đình Cừ giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Xí nghiệp Điện nhẹ Viễn thông IV

16

02/NQ-HĐQT

21/3/2013

Tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012

17

15/QĐ/HĐQT

02/4/2013

Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Long thôi giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Điện nhẹ Viễn thông III

17

16/QĐ/HĐQT

02/4/2013

Bổ nhiệm ông Phạm Thanh Tân giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Điện nhẹ Viễn thông III (LTC Xây lắp và Công nghệ)

18

17/QĐ/HĐQT

02/4/2013

Miễn nhiệm ông Lê Văn Luy thôi giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp điện nhẹ Viễn thông V

19

18/QĐ/HĐQT

02/4/2013

Bổ nhiệm ông Trần Ngọc Bình giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp điện nhẹ Viễn thông V

20

19/QĐ/HĐQT

02/4/2013

Miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn thôi giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn thiết kế

21

20/QĐ/HĐQT

02/4/2013

Miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Viện thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông

22

21/QĐ/HĐQT

20/5/2013

Gia hạn thời gian thanh toán cổ tức năm 2012

 

III.      Thay đổi danh sách về người có liên quan  của công ty theo qui định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán: Không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan:

 


1.      Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

 

Stt

 

Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty

 

Số CMND/ ĐKKD

 

Ngày cấp CMND/ ĐKKD

 

Nơi cấp

CMND/ ĐKKD

 

Địa chỉ

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ

 

Ghi chú

1

Nguyễn Quốc Khánh

009C060312

Chủ tịch HĐQT

012557214

18/5/2002

Hà Nội

Số nhà 24 N2 TT sở nông lâm Ô chợ Dừa - Đống đa - Hà nội

394.000

8,59%

 

 

Đôn Thị Phương

009C060314

 

012518158

7/5/2007

Hà Nội

Số nhà 24 N2 TT sở nông lâm Ô chợ Dừa - Đống đa - Hà nội

21.760

0,47%

 

 

Nguyễn Quang Huy

 

 

012518153

10/4/2006

Hà Nội

Số nhà 24 N2 TT sở nông lâm Ô chợ Dừa - Đống đa - Hà nội

 

0,00%

 

 

Nguyễn Quốc Cường

 

 

012936788

15/4/2011

Hà Nội

Số nhà 24 N2 TT sở nông lâm Ô chợ Dừa - Đống đa - Hà nội

 

0,00%

 

 

Nguyễn Văn Lưu

 

 

012873017

29/7/2004

Hà Nội

Nhà CT4 A1 Phố Đại Kim - Hà nội

 

0,00%

 

 

Nguyễn Hoàng Liên

 

 

120011019

7/8/2002

Bắc Giang

Trần Nguyên Hãn - TP Bắc Giang

 

0,00%

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Lan

 

 

011194406

31/07/2008

Hà Nội

Số 17 - 178/5 Tây Sơn - Đống đa - Hà nội

 

0,00%

 

 

Nguyễn Thắng Lợi

 

 

125189958

27/7/2009

Bắc Ninh

Ninh Xá - Bắc Ninh

 

0,00%

 

2

Lương Quí Thăng

 

UV HĐQT, TGĐ

024975856

9/4/1979

Tp. HCM

33/13Y Phạm Văn Chiêu, phường 14 , quận Gò Vấp, thành phố Tp. HCM

224.000

4,88%

 

 

Lương Quí Đặng

 

 

152037492

17/10/2011

Thái Bình

Xóm 1 Hồng Châu - Đông Hưng-Thái Bình

 

0,00%

 

 

Nguyễn Thị Thu

 

 

150657372

 

Thái Bình

Xóm 1 Hồng Châu - Đông Hưng-Thái Bình

 

0,00%

 

 

Nguyễn Thị Hiền

 

 

025532371

1/7/1991

Tp. HCM

33/13Y Phạm Văn Chiêu, phường 14 , quận Gò Vấp, thành phố Tp. HCM

 

0,00%

 

 

Lương Nhật Linh

 

 

 

3/3/1999

 

33/13Y Phạm Văn Chiêu, phường 14 , quận Gò Vấp, thành phố Tp. HCM

 

0,00%

 

 

Lương Thị Hương

 

 

151148864

 

Thái Bình

Xóm 2 Hồng Châu - Đông Hưng-Thái Bình

 

0,00%

 

 

Lương Quí Đoàn

 

 

151987427

30/12/2009

Thái Bình

Xóm 1 Hồng Châu - Đông Hưng-Thái Bình

 

0,00%

 

 

Lương Quí Điệp

 

 

 

7/3/1978

 

Xóm 1 Hồng Châu - Đông Hưng-Thái Bình

 

0,00%

 

3

Hoàng Văn Chương

 

UV HĐQT, PTGĐ

025214885

10/1/1979

Tp. HCM

Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

 

0,00%

 

 

Hoàng Văn Nguyên

 

 

160045797

28/3/2008

Hà Nam Ninh

Ninh Bình

 

0,00%

 

 

Nguyễn Thị Dân

 

 

160880713

27/5/2013

Hà Nam Ninh

Ninh Bình

 

0,00%

 

 

Hoàng Văn Hùng

 

 

164493198

10/5/2010

Ninh Bình

Ninh Bình

 

0,00%

 

 

Hoàng Văn Huân

 

 

164061312

20/04/1984

Ninh Bình

Ninh Bình

 

0,00%

 

4

Nguyễn Từ Duẩn

009C020806

UV HĐQT

11823397

28/02/1979

Hà Nội

Tập thể 60 Ngõ Thổ Quan - đống đa - Hà nội

215.600

4,70%

 

 

Nguyễn Quang Côn

 

 

150903748

30/01/2007

Thái bình

Quỳnh phụ -Thái bình

 

0,00%

 

 

Nguyễn Thị Hìu

 

 

150601432

27/9/2008

Thái bình

Quỳnh phụ -Thái bình

 

0,00%

 

 

Vũ lệ Thuỷ

 

 

011644059

24/12/1981

Hà Nội

Đống đa -Hà nội

 

0,00%

 

 

NguyễnThị Thương Dần

 

 

150601628

18/02/2005

Thái bình

Quỳnh phụ -Thái bình

 

0,00%

 

 

NguyễnThị Hoà Dơn

 

 

150750638

2/8/2008

Thái bình

Quỳnh phụ -Thái bình

 

0,00%

 

 

Nguyễn Nhật Duật

 

 

012742789

30/6/2006

Hà nội

Thanh Xuân - Hà nội

 

0,00%

 

5

Đặng Văn Đảm

 

UV HĐQT

025189499

 

Tp. HCM

4/19 Phạm Cự Lượng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Tp. HCM

60.714

1,32%

 

 

Tô Thị Mai Hương

 

 

023680733

9/5/2008

Tp. HCM

4/19 Phạm Cự Lượng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Tp. HCM

 

0,00%

 

 

Đặng Văn Bảo

 

 

 

31/01/2013

 

4/19 Phạm Cự Lượng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Tp. HCM

 

0,00%

 

 

Đặng Văn Doanh

 

 

150737915

26/09/2011

Thái Bình

Xã Hồng Giang - Huyện Đông Hưng - Tỉnh Thái Bình

 

0,00%

 

 

Phạm Thì Dần

 

 

150735310

17/06/2005

Thái Bình

Xã Hồng Giang - Huyện Đông Hưng - Tỉnh Thái Bình

 

0,00%

 

 

Đặng Thị Dân

 

 

150985757

4/3/2013

Thái Bình

Thị Trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

 

0,00%

 

 

Đặng Thị Dịu

 

 

151130752

21/7/2010

Thái Bình

Khu 3, Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

 

0,00%

 

 

Đặng Văn Điềm

 

 

151416125

21/7/2010

Thái Bình

Xã Hồng Giang - Huyện Đông Hưng - Tỉnh Thái Bình

 

0,00%

 

6

Trương Quốc Hùng

 

PTGĐ

011776617

15/9/2011

Hà nội

yên ngưu -Tam Hiệp -Thanh Trì -Hà Nội

 

0,00%

 

 

Lục Thị Bưởi

 

 

010456525

 

Hà nội

yên ngưu -Tam Hiệp -Thanh Trì -Hà Nội

 

0,00%

 

 

Lê Thị Diệu Thuý

 

 

011935749

 

Hà nội

yên ngưu -Tam Hiệp -Thanh Trì -Hà Nội

 

0,00%

 

 

Trương Đặng Quốc Thắng

 

 

 

13/4/2001

 

yên ngưu -Tam Hiệp -Thanh Trì -Hà Nội

 

0,00%

 

 

Trương Đặng Quốc Vinh

 

 

 

22/4/2004

 

yên ngưu -Tam Hiệp -Thanh Trì -Hà Nội

 

0,00%

 

 

Trương Thị Ngọc Dung

 

 

011484062

5/4/1979

Hà nội

yên ngưu -Tam Hiệp -Thanh Trì -Hà Nội

 

0,00%

 

 

Trương Thị Tuyết Minh

 

 

011449974

24/8/2006

Hà nội

yên ngưu -Tam Hiệp -Thanh Trì -Hà Nội

 

0,00%

 

 

Trương Thị Thuý Tần

 

 

010616015

26/10/1998

Hà nội

Thôn cổ điển A-xã Tứ hiệp -TT-Hà Nội

 

0,00%

 

 

Trương Thị Thanh Vân

 

 

012178671

26/10/1998

Hà nội

Ngõ 40 -Phùng khắc khoan-hai Bà trưng -Hà Nội

 

0,00%

 

 

Trương Thị Thu Cúc

 

 

012182353

1/11/2006

Hà nội

Đại Từ -Đại Kim- Hoàng Mai - Hà Nội

 

0,00%

 

 

Trương Đặng Mai Liên

 

 

012182256

23/6/2004

Hà nội

Tập Thể Yên Ngưu-Văn Điển -Than Trì-HN

 

0,00%

 

7

Trần Thị Thu Thủy

058C230023

Trưởng BKS

011689260

24/8/2006

Hà Nội

Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

1.100

0,02%

 

 

Trần Như Đạo

 

 

010425812

 

Hà Nội

Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

 

0,00%

 

 

Trương Thị Quy

 

 

010230737

08/11/2011

Hà Nội

Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

 

0,00%

 

 

Hoàng Quang Minh

 

 

010656832

08/11/2011

Hà Nội

Phòng 303-X3, tập thể Trương Định, Quận Hai Bà, Hà Nội

 

0,00%

 

 

Hoàng Trần Minh Hạnh

 

 

013380169

04/5/2010

Hà Nội

Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

 

0,00%

 

 

Hoàng Trần Minh Hậu

 

 

013380168

02/02/2010

Hà Nội

Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

 

0,00%

 

 

Trần Mạnh

 

 

011820385

 

Hà Nội

Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

 

0,00%

 

 

Trần Như Mùi

 

 

011958473

 

Hà Nội

Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

 

0,00%

 

8

Hoàng Hải Đường

010761

UV BKS

 

25/11/1996

Hà nội

Số 9 ngõ 15 phố Thái Thịnh - Đống Đa - Hà nội

 

0,00%

 

 

Dương Đăng Thể Vân

 

 

010135917

1/3/2006

Hà nội

19 Y Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà nội

 

0,00%

 

 

Đỗ Trường Sơn

 

 

012006016

7/5/2010

Hà nội

Số 9 ngõ 15 phố Thái Thịnh - Đống Đa - Hà nội

 

0,00%

 

 

Đỗ Hoàng Minh Khôi

 

 

012837982

6/6/2011

Hà nội

Số 9 ngõ 15 phố Thái Thịnh - Đống Đa - Hà nội

 

0,00%

 

 

Đỗ Hoàng Linh Chi

 

 

012652064

22/7/2004

Hà nội

Số 9 ngõ 15 phố Thái Thịnh - Đống Đa - Hà nội

 

0,00%

 

 

Hoàng Ngọc Anh

 

 

011245405

26/12/2001

Hà nội

19 Y Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà nội

 

0,00%

 

 

Hoàng Mạnh Hải

 

 

011817557

17/12/2007

Hà nội

19 Y Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà nội

 

0,00%

 

9

Ngô Văn Hiếu

 

UV BKS

025688315

 

Tp. HCM

Đường Tân Thới Hiệp , Tổ 58A; Khu Phố 4; Phường Tân Chánh Hiệp; Quận12; Tp. HCM

 

0,00%

 

 

Ngô Sông Hồng

 

 

10626716

 

Nam Định

Đường Tân Thới Hiệp , Tổ 58A; Khu Phố 4; Phường Tân Chánh Hiệp; Quận12; Tp. HCM

 

0,00%

 

 

Trần Thị Hồng

 

 

162435333

 

Nam Định

Đường Tân Thới Hiệp , Tổ 58A; Khu Phố 4; Phường Tân Chánh Hiệp; Quận12; Tp. HCM

 

0,00%

 

 

Phạm Thị Huê

 

 

025688331

 

Tp. HCM

Đường Tân Thới Hiệp , Tổ 58A; Khu Phố 4; Phường Tân Chánh Hiệp; Quận12; Tp. HCM

 

0,00%

 

 

Ngô Bá Mạnh Hiệu

 

 

 

 

 

Đường Tân Thới Hiệp , Tổ 58A; Khu Phố 4; Phường Tân Chánh Hiệp; Quận12; Tp. HCM

 

0,00%

 

 

Ngô Thanh Huyền

 

 

 

26/12/2012

 

Đường Tân Thới Hiệp , Tổ 58A; Khu Phố 4; Phường Tân Chánh Hiệp; Quận12; Tp. HCM

 

0,00%

 

 

Ngô Văn Hiển

 

 

025561758

23/03/2011

Tp. HCM

Số 188/4 Khu Phố 1; Hiệp Thành; Quận 12; Tp. HCM

 

0,00%

 

10

Phạm Đức Thưởng

 

Kế toán trưởng

025331837

10/4/1979

TP. HCM

Số nhà 16/25/14/9 KP 4 Phường Tân Chánh Hiệp- Quận 12- TP HCM

76.000

1,66%

 

 

Nguyễn Thị Huế

 

 

025331886

 

TP. HCM

Số nhà 16/25/14/9 KP 4 Phường Tân Chánh Hiệp- Quận 12- TP HCM

 

0,00%

 

 

Nguyễn Thị Cam

 

 

150657347

 

Thái Bình

Hồng Châu- Đông Hưng- Thái Bình

 

0,00%

 

 

Phạm Đức Hải Anh

 

 

 

 

 

Số nhà 16/25/14/9 KP 4 Phường Tân Chánh Hiệp- Quận 12- TP HCM

 

0,00%

 

 

Phạm Kim Anh

 

 

 

 

 

Số nhà 16/25/14/9 KP 4 Phường Tân Chánh Hiệp- Quận 12- TP HCM

 

0,00%

 

 

Phạm Thị Huyền

 

 

 

21/7/2010

 

Hồng Châu- Đông Hưng- Thái Bình

 

0,00%

 

 

Phạm Như Thái

 

 

 

5/7/2007

 

Hồng Châu- Đông Hưng- Thái Bình

 

0,00%

 

 

Phạm Đức Thinh

 

 

025331836

18/5/2002

TP. HCM

Số nhà 16/25/14/9 KP 4 Phường Tân Chánh Hiệp- Quận 12- TP HCM

 

0,00%

 

 

Phạm Như Thược

 

 

151166628

7/5/2007

Thái Bình

Hồng Châu- Đông Hưng- Thái Bình

 

0,00%

 

 

2.      Giao dịch cổ phiếu:

 

Stt

Người thực hiện giao dịch

Quan hệ với cổ đông nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)

Số cổ phiếu

Tỷ lệ

Số cổ phiếu

Tỷ lệ

1

Nguyễn Từ Duẩn

UVHĐQT

115.600

2,52%

215.600

4,70%

Mua

2

Trần Thị Thu Thủy

Trưởng BKS

1.000

0,02%

1.100

0,02%

Mua

 

3.      Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không

V.    Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

 

                                                                                                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    Nguyễn Quốc Khánh


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn