Thứ năm, Ngày 07/12/2023
Tuyển dụng Phát động phong trào thi đua (đợt 1) năm 2013 , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký
 

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

 

Hôm nay, vào lúc 08h 15 phút ngày 13 tháng 06 năm 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông  địa chỉ: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức họp  Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức trực tuyến với nội dung  như sau
 

Công ty LTC xin gửi link Báo cáo tài chính hợp nhất LTC
 

Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Phát động phong trào thi đua (đợt 1) năm 2013
 (22/08/2013)

CÔNG TY CP ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


              Số:  362/QĐ- ĐNVT

Hà nội, ngày 19 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh (đợt 1) năm 2013

 
   
 

TỔNG GIÁM  ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc;

Căn cứ vào các Hợp đồng đã ký và tình hình thực tế triển khai của Công ty;

Căn cứ bảng đăng ký sản lượng của các Ban công trình, xí nghiệp;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh (đợt 1) năm 2013 để chào mừng ngày cách mạng Tháng 8 (19/8/1945) và ngày Quốc khách (02/9/1945) đảm bảo đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2013 Công ty hoàn thành 90%-95% sản lượng theo Kế hoạch năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

(Chi tiết về sản lượng phát động phong trào thi đua theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đều 3. Các ông/Bà Phó Tổng Giám đốc, Trưởng phòng TCHC, phòng KH-KT, Phòng TCKT, Giám đốc các Chí nhánh-Xí nghiệp, Giám đốc Ban điều hành các công trình, Chỉ huy trưởng các công trình và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

-      Như Điều 3;

-      Lưu VT.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lương Quí Thăng

 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG                
                 
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH T8, T9 VÀ QUÝ IV NĂM 2013  
(Kèm theo Quyết định số 362/QĐ- ĐNVT ngày 19 tháng 8 năm 2013 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông)  
                    Đơn vị:  1.000 đồng
TT Tên Hợp đồng/ Công trình Giá trị hợp đồng (trước VAT) KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TỪ 19/08/2013 ĐẾN 29/09/2013 01/10 -31/12 Ghi chú
19/08-25/08 26/08-01/09 02/09-08/09 09/06-15/09 16/09-22/09 23/09-29/09 TỔNG
I Công ty tổ chức thi công 253.064.818 4.343.682 4.233.682 6.499.273 6.459.273 6.339.273 6.339.273 34.214.455 32.676.000  
1 Quốc lộ 3 mới (PK2) 44.358.000 1.562.000 1.562.000 1.562.000 1.562.000 1.562.000 1.562.000 9.372.000 0  
2 Quốc lộ 3 mới (PK1C) 7.200.000             0 7.200.000  
3 San nền KCN Điềm Thụy - Thái Nguyên 20.730.000 170.000           170.000 0  
4 Đường KCN Điềm Thụy - Thái Nguyên 41.406.000 1.300.000 1.400.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 14.700.000 9.026.000  
5 Công trình Xử lý nước thải Sơn La 22.410.000 200.000 160.000 160.000 120.000 0 0 640.000 0  
6 Hào kỹ thuật  GS 115.699.091 1.023.636 1.023.636 1.777.273 1.777.273 1.777.273 1.777.273 9.156.364 16.200.000 Hết tháng 9 kết thúc toàn bộ khối lượng công việc theo Hợp đồng giai đoạn 1
7 Hào kỹ thuật FPT 108.000 18.000 18.000         36.000 0  
8 Nút giao Lê Quang Định Tây TP 561.000 70.045 70.045         140.091 0  
9 Ngầm hóa Tân Sơn Nhất - Tây TP 592.727             0 250.000  
II Công ty giao khoán cho các Xí nghiệp 22.832.273 466.364 964.364 638.909 90.909 90.909 90.909 5.142.364 7.922.909  
1 VTN QL3 7.100.000             0 3.500.000  
2 Điện nhẹ Nam Cường 10.115.000             2.800.000 3.412.000  
3 ĐHQG Hà nội 1.910.000 330.000 828.000 548.000       1.706.000 0  
4 TT Hành Chính Lâm Đồng 2.950.000             0 890.000  
5 Cải tạo trụ sở H48 BCA 757.273 136.364 136.364 90.909 90.909 90.909 90.909 636.364 120.909  
  TỔNG CỘNG 275.897.091 4.810.045 5.198.045 7.138.182 6.550.182 6.430.182 6.430.182 39.356.818 40.598.909  

 

 


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn