Thứ năm, Ngày 07/12/2023
Quan hệ Cổ đông Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 1 , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký
 

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

 

Hôm nay, vào lúc 08h 15 phút ngày 13 tháng 06 năm 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông  địa chỉ: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức họp  Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức trực tuyến với nội dung  như sau
 

Công ty LTC xin gửi link Báo cáo tài chính hợp nhất LTC
 

Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 1
 (16/10/2021)
 

 

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (Lần 1)

 

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Văn phòng giao dịch: Lô E, 2 Hạ Yên, Yên Hòa, Cầu  Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0101135243 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/05/2001, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 15 tháng 9  năm 2016

Hôm nay, ngày 15 tháng 10 năm 2021, vào hồi 13 giờ 30 phút, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, Lô E, 2 Hạ Yên, Yên Hòa, Cầu  Giấy, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông (LTC) tổ chức họp thường niên năm 2021 theo thông báo triệu tập họp của Hội đồng quản trị.

I.          TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI VÀ TUYÊN BỐ LÝ DO:

1.          Tính hợp lệ của Đại hội:

a.     Tại thời điểm 13 giờ 30 phút, Ông Nguyễn Trọng Hà - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

-       Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông là 497 cổ đông, sở hữu 4.586.000 cổ phần có quyền biểu quyết (Chốt ngày 28/6/2021).

    -   Số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp là 6 người, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp là 1.421.660 cổ phần, chiếm tỷ lệ 31%.

b.    Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông với thành phần tham dự nêu trên không đủ điều kiện để tiến hành.

2.          Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT tuyên bố không dủ điều kiện tổ chức họp.

II.        KẾT LUẬN:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông tổ chức họp thường niên năm 2021 lần 1 không đủ điều kiện tổ chức họp.

Đại hội đồng cổ đông Công ty LTC thường niên năm 2021 sẽ tổ chức lần 2 vào sáng ngày 30/10/2021.

THƯ KÝ

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

VƯƠNG THỊ THANH HUYỀN

 

NGÔ TRỌNG VINH

 

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KH SXKD NĂM 2021

I . TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:

1.    Đặc điểm tình hình:

Năm 2020, Thế giới và trong nước, với rất nhiều biến động lớn về an ninh chính trị, đặc biệt với với đại dịch COVID 19 diễn biến phức tạp, kéo dài đã kéo lùi sự phát triển kinh tế của tất cả các quốc gia trên thế giới, nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng nghiêm trọng và hệ lụy đã có rất nhiều doanh nghiệp phải tuyên bố phá sản, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, tình hình Việt nam nói chung và tại công ty CP Điện nhẹ nói riêng cũng không tránh khỏi hệ lụy đó.

Việc cơ quan quản lý Nhà nước, tiếp tục siết chặt quản lý, ban hành nhiều chính sách, biện pháp thắt chặt gây khó khăn rất lớn với các đơn vị còn nợ ngân sách như: Công bố danh sách, thông báo công khai (gây ảnh hưởng uy tín đơn vị), Niêm phong tài khoản ngân hàng, Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, Cưỡng chế thu nợ, Hạn chế tham gia đấu thầu các dự án nhất là các dự án có vốn nhà nước. Do còn nợ thuế cao (nợ gốc hơn 14 tỷ đồng) nên LTC bị cưỡng chế bằng biện pháp TB hóa đơn không có giá trị sử dụng. Điều này gây ảnh hưởng lớn nhất tới kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng tới tính hoạt động liên tục của công ty. Đây cũng là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty và dẫn đến  kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến.

Vốn, tài sản đảm bảo của LTC rất hạn chế, trong những năm qua nguồn lực phục vụ SXKD chủ yếu dùng vốn vay (tổ chức tín dụng, tổ chức, cá nhân), chi phí tài chính cao. Đến năm 2020, các công trình đang ở trong giai đoạn thanh, quyết toán, xuất hóa đơn, do vậy dư nợ phải thu tại các công trình đã thi công vẫn còn rất lớn.

Trong bối cảnh đó, tiếp tục với phương châm “thận trọng, ổn định, hướng tới phát triển bền vững”, cùng sự quyết tâm của Ban điều hành, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự hỗ trợ, động viên, giúp đỡ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), các cổ đông lớn, cổ đông chiến lược, cùng với việc củng cố và giữ mối quan hệ mật thiết với những khách hàng thân thiết, vận dụng cơ chế linh hoạt theo tình hình thực tế với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức tín dụng, đã tạo điều kiện để Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông khắc phục một phần khó khăn, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, đồng thời nhận thức xây dựng lại KH SXKD cho phù hợp tình hình thực tế, phù hợp các nguồn lực, tập trung ổn định, cơ cấu lại các nguồn lực của Công ty, hướng tới tái lập doanh nghiệp, xây dựng Chiến lược phát triển trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

2.    Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020:

Trước bối cảnh vô cùng khó khăn nêu trên, Công ty đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp để khắc phục khó khăn, và đạt được các kết quả như sau:

2.1  Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

     2.1.1 Kết quả:

Đơn vị: đồng

Số tt

Chỉ tiêu

Nghị quyết ĐHCĐ

Kết quả thực hiện

Tỷ lệ thực hiện KH (%)

1

Doanh thu

25.000.000.000

5.191.503.100

 

2

Lợi nhuận gộp

4.000.000.000

363.145.870

 

3

Lợi nhuận kế toán trước thuế

625.000.000

(5.490.170.232)

 

4

Lợi nhuận sau thuế

500.000.000

(5.491.238.583)

 

5

Cổ tức

0%

0%

 

 

2.1.2 Nguyên nhân không đạt được doanh thu, lợi nhuận âm so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao năm 2019:

          Thứ nhất, Do nợ ngân sách và Quyết định cưỡng chế hóa đơn bằng biện pháp thông báo Hóa đơn không có giá trị sử dụng của Cục thuế Hà Nội. 

Việc nợ ngân sách nhà nước, bị cưỡng chế hóa đơn, ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, không những rất khó khăn trong việc xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, thu hồi tiền mà còn ảnh hưởng lớn tới việc tham gia đấu thầu các gói thầu, dự án mới. Đây là nguyên nhân căn bản dẫn tới kết quả hoạt động sản xuất kinh không được như kỳ vọng, và đây cũng là vấn đề trọng yếu nhất mà LTC cần có phương án giải quyết linh hoạt, triệt để trong chiến lược phát triển ngắn và trung hạn. Nhưng năm 2020 vẫn chưa giải quyết được.

-       Thứ hai, tập trung xử lý công nợ tại các công trình, dự án đã thi công:

Năm 2020 xét thấy LTC còn nhiều khó khăn về vốn, thiếu tài sản đảm bảo tại ngân hàng, không được vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh do dư nợ tại ngân hàng cao, công nợ phải thu lớn, chủ yếu do các công trình thi công từ những năm trước đều vào giai đoạn quyết toán, Ban điều hành xác định tập trung nguồn lực, nhân lực giải quyết các tồn đọng tại các công trình này, tập trung hoàn thiện hồ sơ quyết toán, bảo vệ kiểm toán công trình, quyết toán vốn các công trình nhằm thu hồi vốn đã đầu tư, giảm thiểu chi phí tài chính.

Đến thời điểm này các công trình, dự án lớn mà đơn vị triển khai đã cơ bản hoàn thành hồ sơ quyết toán, kiểm toán và quyết toán vốn, như: Công trình Hào kỹ thuật – TP HCM, Các công trình KCN Điềm thụy – Thái nguyên, Công trình Vincom, Công trình BD 65 Tổng cục an ninh, công trình Quốc lộ 3 Hà nội – Thái nguyên… phải thu từ các công trình này gần 60 tỷ đồng. Nhưng đến nay chưa thanh quyết toán thu nợ được từ các công trình trên.

- Thứ 3: Một số công trình, dự án đã thi công xong nhưng chưa xuất được Hóa đơn (do bị cưỡng chế hóa đơn) để ghi nhận doanh thu:

Công trình thi công hệ thống M & E tại Đầm già Nha Trang (CĐT: Vincom), Công trình Nhà liền liền kề (Vincom Thanh Hóa), Công trình Hệ thống điện nhẹ (CĐT: Nam Cường) Công trình nhà liền kề (Vincom Yên Bái). Ngoài ra còn nhiều công trình phải xuất hóa đơn GTGT để thu hồi công nợ: các Dự án KCN điềm thụy thái nguyên, Công trình Hào kỹ thuật – TP HCM, Công trình PK 1C – Quốc lộ 3... Đây cũng là vấn đề rất trọng yếu ảnh hưởng tới Doanh thu, lợi nhuận của công ty.

       * Lợi nhuận sau thuế bị âm, không đạt theo kế hoạch do các nguyên nhân sau:

Do chi phí tài chính:

Do chưa thu được tiền từ các công trình nên LTC vẫn thanh toán được các khoản vay của ngân hàng, tổ chức, cá nhân khác nên khoản lãi vay này chiếm đa số trong chi phí của doanh nghiệp.  

Từ các năm 2012 đến năm 2018 và đến nay, nguồn vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của LTC chủ yếu dựa vào dòng tiền vay vốn của Ngân hàng. Do vậy, chi phí lãi vay này ảnh hưởng đến giá vốn và lợi nhuận gộp của công trình/dự án và cũng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế và cổ tức.  Năm 2020 dư nợ vay ngắn hạn của LTC còn cao, do nguồn thu tại các công trình dự án chủ yếu giai đoạn quyết toán, việc thu hồi vốn còn nhiều khó khăn, chủ yếu phụ thuộc nguồn vốn chủ đầu tư, hoặc do LTC chưa xuất được hóa đơn để thu tiền, chi phí tài chính ảnh hưởng lớn tới kết quả SXKD. Hơn nữa do không xuất được hóa đơn để ghi nhận doanh thu, việc không ghi nhận được doanh thu các công trình đã thi công xong cũng ảnh hưởng rất lớn tới lợi nhuận của công ty.

Vấn đề hạch toán số tiền chậm nộp Thuế trên BCTC: Hiện tại, theo BCTC 2021 trình ĐHĐCĐ, Ban điều hành, HĐQT chưa hạch toán phần chi phí phát sinh do chậm nộp thuế (Nợ gốc khoảng 14 tỷ, Tổng cả gốc cộng lãi chậm nộp 38.7 tỷ). Số tiền lãi do chậm nộp này, HĐQT, Ban điều hành dự kiến sẽ báo cáo cơ quan Thuế, xin miễn giảm khi hoàn thành nghĩa vụ nợ gốc. Xin ý kiến ĐHĐCĐ đồng ý thông qua việc chưa hạch toán chi phí này vào BCTC.

Vấn đề về lấy thặng dư vốn cổ phần hoặc quỹ đầu tư phát triển bù đắp lỗ lũy kế: HĐQT, Ban điều hành xin ý kiến ĐHĐCĐ.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD 2020 và phân tích những khó khăn, tồn tại của Công ty LTC dẫn đến việc Công ty không hoàn thành được kế hoạch doanh thu và kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

Mặc dù năm 2020 đánh giá là một năm vô cùng khó khăn với LTC, kết quả hoạt động SXKD kém hiệu quả, trong điều kiện đó chúng ta cũng đã đạt được một số kết quả nhất định, tạo tiền đề ổn định và phát triển cho kế hoạch SXKD năm 2021 và các năm tiếp theo. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021.

1/ Nhận định và đánh giá tình hình.

Về vĩ mô: Tình hình kinh tế chính trị thế giới có nhiều biến động bất thường, khó lường trước được như chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, tình hình chính trị phức tạp giữa Nga – Mỹ - Các nước Châu Âu và Trung đông, đặc biệt là tình hình dịch bệnh COVID 19 ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường... Tình hình trong nước cũng không nằm ngoài những khó khăn ấy, xong cũng có có nhiều biến chuyển tích cực, đó là sự cam kết hỗ trợ Doanh nghiệp của chính phủ, Việt nam chính thức là thành viên của hiệp định CP TPP (TPP 11), cam kết thúc đẩy và hội nhập nền kinh tế thế giới – cách mạng công nghiệp 4.0, việc đẩy mạnh chính phủ số - chính quyền điện tử … Đây là cơ hội, là thời cơ xong cũng có vô vàn thách thức mà các doanh nghiệp phải đối mặt.

Về vi mô: LTC là đơn vị hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp các công trình hạ tầng, dân dụng, công nghiệp, viễn thông. Trong những năm qua LTC đã triển khai nhiều công trình dự án trọng điểm, tạo được uy tín với các chủ đầu tư, bước đầu xây dựng được năng lực trên thị trường, Với mô hình tinh gọn, chuyên nghiệp, lấy hiệu quả làm mục tiêu, tiến hành đổi mới phương thức quản trị, điều hành, tiết kiệm chi phí, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực …Song, bên cạnh đó LTC còn phải đối mặt với rất nhiều vấn đề trọng yếu, nhiều khó khăn, tồn tại. Đó là: Nợ ngân sách nhà nước cao (Thuế, Bảo hiểm xã hội), bị Cưỡng chế hóa đơn, không đủ điều kiện tham gia nhiều gói thầu,  Nguồn vốn phục vụ SXKD (Chủ yếu dựa nguồn vốn vay), thiếu tài sản đảm bảo tại các tổ chức tín dụng, chỉ số tín dụng thấp, tồn tại nhiều khoản thu khó đòi tồn tại từ nhiều năm trước; Các khoản phải trả do vay cá nhân; Vấn đề đầu tư tại các công ty thành viên.

Từ những thuận lợi và khó khăn, những cơ hội và thách thức đó, Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty xin đưa ra kế hoạch SXKD năm 2021 và các giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch cho năm 2021 như sau:

      2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

2.1. Mục tiêu, nhiệm vụ:

Với những thuận lợi và khó khăn nêu trên, để vượt qua thách thức, tiếp tục ổn định từng bước phát triển theo hướng bền vững, năm 2021 LTC phấn đấu hoàn thành mục tiêu như sau:  

Đơn vị: đồng

STT

CHỈ TIÊU

KH 2021

Ghi chú

1

Tổng Doanh thu

5.000.000.000

 

2

Lợi nhuận gộp

800.000.000

 

3

Lợi nhuận trước thuế

300.000.000

 

4

Lợi nhuận sau thuế

240.000.000

 

Để hoàn thành các mục tiêu về SXKD cho năm 2021, Chúng tôi xin đưa ra các giải pháp thực hiện, cũng như các đề xuất như sau:

          Thứ nhất: Hoàn thiện các công trình xây lắp còn dở dang để đẩy mạnh thu hồi công nợ (các vấn đề về hồ sơ thanh quyết toán, xuất hóa đơn cho chủ đầu tư ). Chuyển đổi cơ cấu doanh thu của công ty từ hoạt động xây lắp sang lĩnh vực thương mại. nghiên cứu mở rộng thị trường, phát triển dịch vụ mới, thực hiện chuyển đổi từ dịch vụ truyền thống sang dịch vụ số để phù hợp xu thế nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty. Phối hợp với các đối tác chiến lược thuộc tập đoàn VNPT như: (Technology, IT, NET, VNPT các tỉnh, TP…) trong chiến lược phát triển năm 2021 tạo tiền đề cho các năm tiếp theo.

        Điều chỉnh linh hoạt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và theo từng giai đoạn phát triển của công ty.

        Tập trung phát triển tại công ty con – Công ty CP Đầu Tư Điện Nhẹ Viễn Thông - LTCI (LTCI công ty LTC đang chiếm 98% cổ phần): đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh nhất là lĩnh vực công nghệ thông tin, dịch vụ số hóa, tăng cường ký kết và thực hiện các Hợp đồng, gói thầu mới, chủ động việc xuất hóa đơn, toàn bộ doanh thu, kết quả SXKD được hợp nhất về công ty, chủ động nâng cao năng lực của công ty Con đáp ứng về năng lực thực hiện các gói thầu. Trong giai đoạn công ty mẹ LTC bị ảnh hưởng do cưỡng chế hóa đơn, rất khó khăn về hoạt động sản xuất kinh doanh, việc tăng cường phát triển tại công ty con LTCI để hỗ trợ lại các hoạt động của công ty LTC là cần thiết.  

        Thứ 2: Tiếp tục tập trung xử lý vấn đề nợ ngân sách: Tập trung các nguồn lực để nộp dần các khoản nợ ngân sách nhà nước, tiếp tục làm việc cơ quan quản lý nhà nước gia hạn thời gian nộp; Thuê và phối hợp đơn vị tư vấn thuế vận dụng các chính sách pháp luật hiện hành để xin miễn, giảm thuế và các khoản phát sinh do chậm nộp, tiến tới xin gỡ bỏ lệnh cưỡng chế hóa đơn.

        Thứ 3: Về tài chính:

        Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, đặc biệt các công nợ tồn động kéo dài từ nhiều năm, có nguy cơ không có khả năng thu hồi, báo cáo xin ý kiến HĐQT phương án xử lý các khoản nợ khó đòi.

        Quản lý chặt chẽ về tài chính, kiểm soát dòng tiền. Tăng cường kiểm soát nội bộ, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, giảm chi phí, chống lãng phí. 

        Về nguồn vốn SXKD: tiếp tục duy trì quan hệ với tổ chức tín dụng, để xây dựng hạn mức, chỉ số tín dụng phù hợp với điều kiện thực tế trong hoạt động SXKD. Nhằm đáp ứng yêu cầu của ngân hàng về tài sản đảm bảo cho các khoản vay của công ty hiện nay, ngoài các tài sản đảm bảo của công ty, tiếp tục đàm phán gia hạn mượn tài sản của các cá nhân làm tài sản đảm bảo, Tuy nhiên do một số cá nhân đang có yêu cầu phải rút trả tài sản nên trong thời gian tới BĐH công ty phối hợp với ngân hàng để hoàn trả các tài sản cá nhân trên.

        Giảm chi phí tài chính: kết quả sản xuất kinh doanh của công ty bị âm, chủ yếu là do chi phí tài chính (lãi vay và lãi do nợ quá hạn) năm 2020 hạch toán cho phí này là 5.148.951.213 Đ), cần đẩy mạnh việc thu hồi công nợ, thanh lý một số tài sản của công ty để trả các nguồn vay từ tổ chức tín dụng ( BIDV) đàm phán ngân hàng miễn giảm lãi vay (đến 2021 khoảng 11 tỷ).  Đàm phán các chủ nợ vay cá nhân tiếp tục gia hạn, giảm lãi suất.  

        Thứ 4:  Về quản trị:

Tiếp tục bổ sung, ban hành các quyết định, quy chế, quy định để hoàn thiện bộ máy điều hành Công ty. Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng cho việc quản trị Công ty theo định hướng phát triển bền vững.

Bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh để đề ra giải pháp, có sự chỉ đạo phù hợp với từng giai đoạn, từng thị trường.

          Thứ 5: Về tổ chức:

Hoàn thiện bộ máy tổ chức nhân lực tại các phòng ban của công ty và công ty con để phù hợp với sự phát triển của LTC, xây dựng cơ cấu tổ chức phù hợp để phát huy tối đa các nguồn lực của Công ty.

Bố trí, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực hiện có trong công ty; tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ công tác tuyển dụng, đào tạo, sử dụng lao động, đánh giá hiệu quả làm việc của mỗi cá nhân để nâng cao chất lượng công việc.

Tập trung xây dựng và sớm thực hiện các chính sách thu hút lao động có trình độ chuyên môn cao, bổ sung vào các vị trí còn thiếu và yếu tại Công ty.

Đảm bảo chế độ trả tiền lương, trả thưởng cho người lao động. Gắn chức danh và kết quả lao động của từng CBCNV. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV nhằm động viên, khuyến khích người lao động sáng tạo, trách nhiệm, trung thực trong công việc.

Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp. 

Kính thưa Đại hội!

Để đảm bảo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 và định hướng phát triển ổn định, bền vững trong những năm tiếp theo, LTC cần tập trung giải quyết các vấn đề trọng yếu, cấp bách như: Nợ ngân sách, Cưỡng chế hóa đơn, Nguồn vốn SXKD, tài sản đảm bảo, Chỉ số tín dụng, các khoản vay tổ chức, cá nhân… Thay mặt Ban điều hành kính báo cáo cổ đông, kính mong nhận được sự ủng hộ và nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý cổ đông.

Về vấn đề Báo cáo tài chính năm 2020:

Đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2020 của LTC, Ban điều hành cùng HĐQT đã trực tiếp và nhiều lần làm việc với đơn vị kiểm toán xong họ vẫn đưa ra quan điểm và quyết định Từ chối đưa ra ý kiến. Nguyên nhân chủ yếu do LTC đang nợ ngân sách cao, kéo dài, bị cưỡng chế hóa đơn ảnh hưởng tới tính hoạt động liên tục, Các công nợ phải thu tồn tại từ nhiều năm trước, nhiều công nợ khó có khả năng thu hồi.

 

III. KẾT LUẬN:

Trên đây là Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ các giải pháp và đề xuất thực hiện trong năm 2021.

Chúng tôi cam kết trước đại hội, nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung nỗ lực cùng thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ, tạo bước đột phá, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Xin chân thành cám ơn toàn thể Quý cổ đông đã đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

Chúc toàn thể quý vị nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

   BÙI TRUNG LIỄU

                                                                                                    

 

 


 

 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

(TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021)

 

 


Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thôngnăm 2020 gồm có:

-       Ông Lương Quí Thăng                 Chủ tịch Hội đồng quản trị ( Đến ngày 10/9/2020)

-       Ông Ngô Trọng Vinh                   Chủ tịch Hội đồng quản trị; (Từ ngày 10/9/2020)

-       Ông Bùi Trung Liễu                     Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;

-       Ông Nguyễn Từ Duẩn                  Thành viên Hội đồng quản trị;

-       Ông Ngô Anh Phương                   Thành viên Hội đồng quản trị;

-       Ông Trần Đình Tùng                    Thành viên Hội đồng quản trị; (Từ ngày 15/10/2020)

-       Bà Lâm Quỳnh Hương                 Thành viên Hội đồng quản trị; (Từ ngày 15/10/2020)

 

 

 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động 2021 như sau:

PHẦN I:

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

I.     Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

1.    Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 do ĐHĐCĐ giao:

 

Đơn vị: đồng

Số tt

Chỉ tiêu

Nghị quyết ĐHCĐ

Kết quả thực hiện

Tỷ lệ thực hiện KH (%)

1

Doanh thu

25.000.000.000

5.191.503.100

20.7

2

Lợi nhuận sau thuế

500.000.000

(5.491.238.583)

 

3

Cổ tức

0%

0%

 

 

2.    Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2020, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

 

3.    Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

Trong năm 2020, Công ty chưa thực hiện việc tạm ứng và chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

 

II.   Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2020:

1.      Tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên (lần 2) vào ngày 15/10/2020.

2.      Ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị về các vấn đề sau:

 

Stt

SốNghịquyết/ Quyếtđịnh

Ngày

Nội dung

1

01/2020/NQ- ĐHĐCD

15/10/2020

Nghị quyết Đại hội đông cổ đông thường niên Cty LTC (Lần2)

2

40 /2020/NQ-HĐQT

09/09/2020

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Lương Quí Thăng.

3

41 /2020/NQ-HĐQT

09/09/2020

Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Ngô Trọng Vinh.

4

26 /2020/NQ-HĐQT

26/10/2020

Thay đổi người ủy quyền công bố thông tin

 

3.      Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư.

4.      Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm báo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

5.      Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

 

III.         Đánh giá chung:

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành khá tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

 

 

PHẦN II:

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021.

 

Năm 2021, tình hình kinh tế chính trị thế giới có nhiều biến động do ảnh hưởng đại dịch Covid 19 diễn biến phức tạp... tình hình kinh tiếp tục gặp nhiều khó khăn; cộng đồng các doanh nghiệp dự báo sẽ vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2021 như sau:

1.      Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông giao.

2.      Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.

3.      Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình.

4.      Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để áp ứng đủ lực cho việc quản trị công ty theo định hướng phát triển.

5.      Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.

6.      Tái cơ cấu lại tổ chức hệ thống các công ty con thuộc Công ty;

7.      Tổ chức lại bộ máy nhân sự của Công ty;

8.      Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới; các công trình, gói thầu mới. Mở rộng phát triển lĩnh vực xây dựng, xây lắp kết hợp với nâng cao chất lượng thi công công trình để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các chủ đầu tư, đối tác khách hàng.

9.      Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và chính sách lương – thưởng.

10.   Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt đông Công ty và các quy chế khác.

11.   Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

12.   Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với Ban Tổng giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của Đội hội đồng cổ đông Công ty.

 

 

PHẦN III:

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH CƠ BẢN NĂM 2020 TRÌNH ĐHĐCĐ

 

Chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Đơn vị: đồng

STT

CHỈ TIÊU

KH 2021

Ghi chú

1

Tổng Doanh thu

5.000.000.000

 

2

Lợi nhuận gộp

800.000.000

 

3

Lợi nhuận trước thuế

300.000.000

 

4

Lợi nhuận sau thuế

240.000.000

 

 

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Chúng tôi mong muốn Quý Cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị hoạt động ngày càng tốt hơn và có chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của LTC.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị Cổ đông cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Hội đồng quản trị sẽ đối mặt trong năm 2021.

Trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

 

 

 

Nơi nhận:

-       Cổ đông

-       BKS

-       Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Ngô Trọng Vinh

 


 

    

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG  

Trình đại hội cổ đông năm 2021

Căn cứ luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông và quy định về chức năng nhiệm vụ hoạt động của Ban kiểm soát 

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty tôi xin báo cáo về hoạt động kiểm soát, giám sát hoạt động điều hành của Công ty cổ phần điện nhẹ viến thông năm 2020 như sau:

 I. Cơ cấu tổ chức công ty

Cơ cấu tổ chức Công ty hiện nay gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Các phòng ban nghiệp vụ và Xí nghiệp thành viên                                                             

1.    Đại hội đồng cổ đông

Đến thời điểm hiện nay ngày14/ 10 /2021, Công ty có 497 cổ đông. Trong đó có 45 cổ đông pháp nhân và 432 cổ đông thể nhân.

2. Cơ cấu sở hữu cổ phần Công ty

Vốn điều lệ của Công ty là 45.860.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ tám trăm sáu mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.586.000 cổ phần, với mệnh giá mối cổ phần là 10.000 đồng.

            Cổ đông pháp nhân nắm giữ         : 3.214.638 cổ phiếu, chiếm 70,09 %                           

            Cổ đông thể nhân nắm giữ           : 1.371.362 cổ phiếu, chiếm 29,91 %

 

3. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị có 07 thành viên gồm: Chủ tịch HĐQT và 06 thành viên HĐQT

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm theo đúng quy định Điều lệ tổ chức. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

HĐQT đã ban hành Nghị quyết và các quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty.

HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của ban điều hành trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phối hợp cùng với ban điều hành đã chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông .

4. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có 03 thành viên gồm: Trưởng ban kiểm soát và 02 kiểm soát viên phụ trách các lĩnh vực pháp chế và tài chính, hoạt động kiêm nhiệm.

Ban kiếm soát chú trọng đến những hoạt động giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực trọng yếu sau đây:

Ban kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.

Giám sát hoạt động của HĐQT điều hành của ban giám đốc và bộ máy quản lý Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động năm 2020 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua .

Đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, trực tiếp làm việc với ban lãnh đạo cán bộ quản lý các đơn vị trong Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiền tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp cho ban lãnh đạo và cán bộ quản lý Công ty.

Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, nghị quyết của HĐQT và ban giám đốc trong năm 2020 kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật .

Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của Công ty, phối hợp với Công ty kiểm toán xem xét ảnh hưởng của các sai sót trọng yếu trong kế toán và báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính, giám sát việc thực thi những kiến nghị do kiểm toán đưa ra.

5. Ban điều hành và bộ máy quản lý

Ban điều hành Công ty có 03 thành viên gồm: Tổng giám đốc và 02 Phó tổng giám đốc.

Ban giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các quyết định, nghị quyết của HĐQT thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, Tổng giám đốc cùng ban quản lý Công ty đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng như: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân của người lao động theo kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Công tác tài chính: Quản lý tốt công tác công nợ, đảm bảo nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về công tác đầu tư: Ban điều hành cần có phương án hiệu quả của việc hợp tác đầu tư, tránh tình trạng mất cơ hội phát triển Công ty trong kế hoạch dài hạn đã được toàn thể các cổ đông thông qua trong các lần đạị hội.

Về công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành tiếp tục thực hiện giải pháp sắp xếp cơ cấu lao động ở các khu vực sản xuất nhằm ổn định nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Sửa đổi bổ sung một số nội dung khen thưởng, chế tài xử phạt trong thi đua quý, năm nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm ở bộ phận sản xuất.

6. Các phòng nghiệp vụ và xí nghiệp thành viên

Công ty có 03 phòng nghiệp vụ gồm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật, Phòng Tài chính – Kế toán.

Công ty có 01 Công ty con là Công ty cổ phần đầu tư điện nhẹ viễn thông - LTCI và cac Xí nghiệp gồm: Xí nghiệp điện nhẹ viễn thông I, II.

II. Tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2020

1.    Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Sau khi thẩm tra các số liệu có liên quan trong BCTC, Ban kiểm soát xác nhận số liệu trên BCTC năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như trong báo cáo của HĐQT đã trình đại hội.

2. Đánh giá về công tác tài chính – Kế toán

Ban giám đốc Công ty đã chỉ đạo sát sao đối với hoạt động Tài chính – Kế toán từ văn phòng đến các đơn vị, Xí nghiệp thành viên, bộ máy kế toán thống kê cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu công tác quản trị Công ty.

Hàng quý phát hành báo cáo tài chính giữa niên độ đầy đủ các mẫu biểu theo quy định

Hàng năm Công ty đã phát hành BCTC kết thúc cho năm tài chính, về cơ bản đảm bảo yêu cầu về thời gian, nội dung các biểu mẫu cần thiết theo quy định chế độ kế toán Việt Nam.

3. Công tác kiểm toán

Hàng năm Công ty tổ chức kiểm toán độc lập BCTC theo quy định. HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán sau khi có ý kiến thống nhất của BKS và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng triển khai thực hiện.

Đơn vị kiểm toán đã thực hiện các thủ tục kiểm toán cần thiết theo quy định của Luật kiểm toán độc lập và chuẩn mực kế toán Việt Nam, phát hành báo cáo kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 thể hiện trung thực, hợp lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Vốn đầu tư của chủ sở hữu được bảo toàn.

Đơn vị kiểm toán đã phát hành báo cáo kiểm toán với ý kiến ngoại trừ đối với một số nội dung. BKS đề nghị ban điều hành lưu ý và có biện pháp quyết liệt để thu hồi công nợ, có kế hoạch trả nợ hợp lý để tránh phải trả lãi suất vay.

4. Thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát

Năm

 

Thù lao của HĐQT

Thù lao của BKS

Tổng cộng

Ghi chú

2020

 

 

 

 

 

III. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

Tổng số lao động bình quân năm 2020: 12 người

Thu nhập bình quân: 6.000.000 đồng/người

Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Việc chi trả lương hàng tháng không được thực hiện kịp thời, và thu nhập của người lao động năm 2020 không có.

Việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Công ty mua BHXH và BHYT đầy đủ cho người lao động, thực hiện việc nộp BHXH, BHYT kịp thời đúng quy định của BHXH Việt Nam.

Các tổ chức chính trị xã hội như bộ máy hoạt động Đảng, công đoàn hoạt động hiệu quả và được quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định. Các chế độ thi đua khen thưởng, văn hóa, hàng năm luôn được duy trì và phát huy tác dụng hiệu quả.

 

IV. Nhận xét và kiến nghị

1.    Nhận xét

Ban kiểm soát đã thẩm tra và thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán trình Đại hội cổ đông, nhìn chung năm 2020 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh các số liệu trong báo cáo tài chính năm 2020 phản ánh đầy đủ tình hình tài chính của Công ty.

Trong năm 2020 BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, BKS và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

Cần tách bạch quản lý các mảng kinh doanh để kiểm soát đúng chi phí và lợi nhuận từng mảng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Cần soát xét kỹ lại hợp đồng xây lắp và nhân công công trình quyết toán lỗ.

2.    Ban kiểm soát kiến nghị

Các quy chế, quy trình quản lý và điều hành Công ty cần thường xuyên củng cố và hoàn thiện trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước.

Cần xây dựng quy chế quản lý tài chính và quy chế thực hiện hạch toán quyết toán các công trình xây dựng tại Công ty để lãnh đạo điều hành sát từng công trình, mảng kinh doanh cụ thể.

Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban Công ty, hoàn chỉnh cơ chế, đưa hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định, giảm thiểu sai sót nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất kinh doanh, khuyến khích nâng cao hiệu quả hoạt động và thiết lập được quy trình quản lý trong Công ty. Tăng cường công tác quản lý và điều hành hiệu quả các dự án, công trình. Xây dựng nguồn nhân lực quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu phù hợp với tình hình thực tế đưa Công ty vượt qua mọi trở ngai và phát triển bền vững.

 

V. Phương hướng hoạt động năm 2021

Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của BKS quy định tại điều lệ Công ty và pháp luật Nhà nước.

Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ theo điều lệ hoặc đề xuất nếu cần thiết

Tham gia với ban điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ và quy trình quản lý trong Công ty.

T.M BAN KIỂM SOÁT

      TRƯỞNG BAN

 

 

 

NGUYỄN TRỌNG HÀ

                                        

                                                                                                      

 


 

 

 

 

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021

 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

 

Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;

Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc;

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Lần 1) thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Tổng doanh thu :                5.000 triệu đồng;

Lợi nhuận sau thuế :                240 triệu đồng.

Mức chi trả cổ tức:                    0%

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

        NGÔ TRỌNG VINH


 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

 

Số: 02/2021-ĐHĐCĐ

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 15 tháng 10  năm 2021.

 

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

 

Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Lần 1) thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (có báo cáo kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 NGÔ TRỌNG VINH


 

 

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị

 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

 

Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;

Căn cứ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Lần 1) thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (có báo cáo kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 NGÔ TRỌNG VINH

 

 


 

 

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát

 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

 

Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;

Căn cứ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Lần 1) thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (có báo cáo kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 NGÔ TRỌNG VINH

 


 

 

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm và chi trả cổ tức năm 2020.

 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông .

 

Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2020,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Lần 1) thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

Do lợi nhuận sau thuế năm 2020 không đạt theo kế hoạch đề ra nên Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 NGÔ TRỌNG VINH


 

 

 

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

 

Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Lần1) thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021..

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 NGÔ TRỌNG VINH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn