Thứ năm, Ngày 07/12/2023
Quan hệ Cổ đông THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký
 

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

 

Hôm nay, vào lúc 08h 15 phút ngày 13 tháng 06 năm 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông  địa chỉ: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức họp  Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức trực tuyến với nội dung  như sau
 

Công ty LTC xin gửi link Báo cáo tài chính hợp nhất LTC
 

Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
 (01/11/2021)
 THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông; 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng quản trị; 
Căn cứ ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 10 năm 2021;
 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG 
Trân trọng kính mời: Quý cổ đông 
1. Đến dự: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (Lần 3)
2. Thời gian: khai mạc vào 9h00; Thứ Bảy ngày 20 tháng 11 năm 2021. 
3. Địa điểm: Văn phòng Công ty, Lô E, 2 Hạ Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
4. Nội dung Đại hội thông qua: 
a) Kế hoạch kinh doanh năm 2021; 
b) Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; 
c) Báo cáo của Hội đồng quản trị; 
d) Báo cáo của Ban kiểm soát; 
e) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; 
f) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 
5. Điều kiện tham dự Đại hội: là cổ đông của Công ty CP Điện nhẹ Viễn thông (tại ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông: ngày 28 tháng 06 năm 2021).  
6. Thư mời này sẽ được gửi kèm theo: Mẫu đăng ký tham dự đại hội và ủy quyền và các giấy tờ khác kèm theo.  
Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội. 
Rất hân hạnh được đón tiếp. 
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
          
 
 
 
 
NGÔ TRỌNG VINH
Thư mời và tài liệu đã được đăng tải trên website: https://www.hnx.vn/, https://ltc.com.vn  Lưu ý: Khi đi họp các cổ đông (hoặc người được uỷ quyền) mang theo CMTND, giấy uỷ quyền (nếu có). Để thuận lợi cho Ban tổ chức đại hội, đề nghị Quí đại biểu xác nhận tham dự đại hội bằng văn bản hoặc Email theo địa chỉ: info@ltci.vn hoặc điện thoại Tel: 0916.123.988; 0904566318. 
  
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  
 
GIẤY ĐĂNG KÝ 
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 
Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ CTCP Điện nhẹ Viễn thông
 
Tên cổ đông: ............................................................................................................................ 
Địa chỉ: …………………………………………………………………………….…..…..... 
Số CMTND: .......................... cấp ngày......../…...../..........., nơi cấp........................................ 
Giấy CNĐKKD số…………………cấp ngày……/……/..……, nơi cấp………………..…. 
 
Theo Điều lệ Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, tôi đủ điều kiện tham dự buổi Họp đại hội đồng cổ đông ngày 15 tháng 10 năm 2021. 
 
Tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông: 
 
1. Số cổ phần sở hữu:  …………… cổ phần 
2. Số cổ phần được uỷ quyền:    …………… cổ phần 
 
 
                Người đăng ký 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
GIẤY ỦY QUYỀN 
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 
Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông  
 
Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ CTCP Điện nhẹ Viễn thông 
BÊN ỦY QUYỀN: 
Tên tổ chức/cá nhân: ............................................................................................................. 
Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………. 
Số CMTND: .......................... cấp ngày......../…...../..........., nơi cấp........................................ 
Giấy CNĐKKD số…………………cấp ngày……/……/..……, nơi cấp………………..… Hiện là cổ đông sở hữu:      ………………….…… cổ phần Công ty LTC 
 
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 
Tên tổ chức/cá nhân: ............................................................................................................. 
Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………. 
Số CMTND: .......................... cấp ngày......../…...../..........., nơi cấp........................................ 
Giấy CNĐKKD số…………………cấp ngày……/……/..……, nơi cấp………………..… 
 
NỘI DUNG ỦY QUYỀN 
Thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông vào ngày 30 tháng 10 năm 2021 để thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông với số cổ phần là …………………….mà tôi đang sở hữu theo qui định của pháp luật. 
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 
                  ………ngày ……….tháng……..năm 2021
Bên được uỷ quyền                         Bên uỷ quyền 
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức) 
 
 
 
 
Ghi chú: 
Trường hợp Quí Cổ đông không đi dự đại hội được có thể uỷ quyền cho một số cá nhân có tên dưới đây: 
- Ông Ngô Trọng Vinh  Chủ tịch Hội đồng quản trị; 
- Ông Lương Quí Thăng  Thành viên Hội đồng quản trị 
- Ông Bùi Trung Liễu  Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; 
- Ông Nguyễn Từ Duẩn Thành viên Hội đồng quản trị; 
- Ông Ngô Anh Phương                    Thành viên Hội đồng quản trị; 
- Bà Lâm Quỳnh Hương Thành viên Hội đồng quản trị; Hoặc cá nhân khác do Quí Cổ đông lựa chọn để uỷ quyền. 
Đề nghị gửi giấy ủy quyền về địa chỉ: Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, Lô E, 2 Hạ Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội trước ngày 15 tháng 10 năm 2021. 
 


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn