Thứ năm, Ngày 07/12/2023
Quan hệ Cổ đông BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (Lần 2) , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký
 

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

 

Hôm nay, vào lúc 08h 15 phút ngày 13 tháng 06 năm 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông  địa chỉ: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức họp  Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức trực tuyến với nội dung  như sau
 

Công ty LTC xin gửi link Báo cáo tài chính hợp nhất LTC
 

Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (Lần 2)
 (01/11/2021)
 

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (Lần 2)

 

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

Địa chỉ trụ sở chính: 142 Lê Duẩn, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, T.P Hà Nội, Việt Nam.

Văn phòng giao dịch: Lô E, 2 Hạ Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, T.P Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0101135243 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/05/2001, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 15 tháng 9  năm 2016

Hôm nay, ngày 30 tháng 10 năm 2021, vào hồi 09 giờ 00 phút, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, Lô E, 2 Hạ Yên, Yên Hòa, Cầu  Giấy, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông (LTC) tổ chức họp thường niên năm 2021 theo thông báo triệu tập họp của Hội đồng quản trị.

I.              TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI VÀ TUYÊN BỐ LÝ DO:

1.             Tính hợp lệ của Đại hội:

a.      Tại thời điểm 09 giờ 00 phút, Ông Nguyễn Trọng Hà - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

-         Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông là 497 cổ đông, sở hữu 4.586.000 cổ phần có quyền biểu quyết (Chốt ngày 28/6/2021).

    -   Số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp là 2 người, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp là 1.120.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 24,42 %.

b.      Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông với thành phần tham dự nêu trên không đủ điều kiện để tiến hành.

2.             Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT tuyên bố không dủ điều kiện tổ chức họp.

II.          KẾT LUẬN:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông tổ chức họp thường niên năm 2021 lần 2 không đủ điều kiện tổ chức họp.

Đại hội đồng cổ đông Công ty LTC thường niên năm 2021 sẽ tổ chức lần 3 vào sáng ngày 20/11/2021.

 

THƯ KÝ

 

 

 

 

VƯƠNG THỊ THANH HUYỀN

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

NGÔ TRỌNG VINH


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn