Thứ năm, Ngày 07/12/2023
Quan hệ Cổ đông Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Điện Nhẹ Viễn Thông , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký
 

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

 

Hôm nay, vào lúc 08h 15 phút ngày 13 tháng 06 năm 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông  địa chỉ: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức họp  Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức trực tuyến với nội dung  như sau
 

Công ty LTC xin gửi link Báo cáo tài chính hợp nhất LTC
 

Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Điện Nhẹ Viễn Thông
 (22/06/2022)
 CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
_____________________
Số: 03/2022/NQ-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________
Hà Nội, ngày 16 tháng 06  năm 2022.
NGHỊ QUYẾT
_________________________
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2022/BB-HĐQT ngày 16/06/2022.
 
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
Điều 2: Thông qua việc Bán tài sản là xe ô tô Mitsubishi Zinger 30V-2000. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành thực hiện hoàn tất các thủ tục về việc thanh lý tài sản theo quy định.
Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm Ông Bùi Trung Liễu – Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông kể từ ngày 17 tháng 06 năm 2022.
Điều 4: Thông qua việc Bổ nhiệm Bà Vương Thị Thanh Huyền – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông giữ chức Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông, thời hạn 05 năm kể từ ngày 17 tháng 06 năm 2022.
Điều 5: Thông qua việc thành lập Ban chỉ đạo giải quyết công nợ Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông gồm các thành viên sau đây:
1- Ông Ngô Trọng Vinh, Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban.
2- Ông Bùi Trung Liễu, TV HĐQT - Phó trưởng ban/ thường trực.
3- Ông Lương Quí Thăng, TV HĐQT - 
4- Ông Bùi Văn Tiên, Trợ lý CT HĐQT - Ủy viên.
5- Ông Phạm Đức Thưởng, Kế toán trưởng kiêm Phó TGĐ - Ủy viên.
6- Bà Vương Thị Thanh Huyền, - Thư ký ban, Ủy viên
Ban chỉ đạo thanh toán công nợ có trách nhiệm điều phối hoạt động, công việc của Ban chỉ đạo; đầu mối tổng hợp, tham mưu, báo cáo HĐQT và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng Ban chỉ đạo giải quyết công nợ phân công.
Điều 6: Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận:
- Sở GDCK, UBCKNN để BC;
- HĐQT; 
- Lưu VT. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 
NGÔ TRỌNG VINH
 


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn