Thứ năm, Ngày 07/12/2023
Quan hệ Cổ đông , ,Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,, trang

TIN TRỌNG ĐIỂM


Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký
 

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

 

Hôm nay, vào lúc 08h 15 phút ngày 13 tháng 06 năm 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông  địa chỉ: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức họp  Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức trực tuyến với nội dung  như sau
 

Công ty LTC xin gửi link Báo cáo tài chính hợp nhất LTC
 

Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Quan hệ Cổ đông
Thông báo về Ngày Đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
https://www.mediafire.com/file/qjsbju4p1uqaa4z/07__TB_nga%25CC%2580y_%25C4%2591a%25CC%2586ng_ky%25CC%2581_cuo%25CC%2582%25CC%2581i_cu%25CC%2580ng_ho%25CC%25A3p_%25C4%2590H%25C4%2590C%25C4%2590_.pdf/file

Chi tiết »

Nghị quyết HĐQT về việc Ngày Đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
https://www.mediafire.com/file/57obxih9lgu2wb3/03_NQ_H%25C4%2590QT_02.11.2023.pdf/file

Chi tiết »

Con ông Trần Đình Tùng-Ủy viên HĐQT đã bán toàn bộ 151.010 cổ phiếu
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Đình Minh
- Mã chứng khoán: LTC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 151.010 CP (tỷ lệ 3,29%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 151.010 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 151.010 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 04/10/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 13/10/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Đình Tùng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 81.200 CP (tỷ lệ 1,77%)

 

Chi tiết »

Ông Trần Đình Tùng - Ủy viên HĐQT đã bán toàn bộ 81.200 cổ phiếu

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Đình Tùng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: LTC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 81.200 CP (tỷ lệ 1,77%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 81.200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 81.200 CP
- Ngày bắt đầu giao dịch: 04/10/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 13/10/2023

Chi tiết »

Con ông Trần Đình Tùng-Ủy viên HĐQT đăng ký bán 151.010 cổ phiếu
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Đình Minh
- Mã chứng khoán: LTC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 151.010 CP (tỷ lệ 3,29%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 151.010 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 04/10/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 02/11/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Đình Tùng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 81.200 CP (tỷ lệ 1,77%)

 

Chi tiết »

Ông Trần Đình Tùng - Ủy viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ 81.200 cổ phiếu
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Đình Tùng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: LTC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 81.200 CP (tỷ lệ 1,77%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 81.200 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 04/10/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 02/11/2023

Chi tiết »

Bà Vương Thị Thanh Huyền - TGĐ đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vương Thị Thanh Huyền
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: LTC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 02/10/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/10/2023.

Chi tiết »

Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính năm 2022
https://www.mediafire.com/view/zau7znfd1hvoezc/CV19_Gi%25E1%25BA%25A3i_tr%25C3%25ACnh_BCTC_2022_CBTT_13092023_page-0001.jpg/file

Chi tiết »

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022
https://www.mediafire.com/folder/vw38aas0hnspu/ilovepdf_images-extracted_(1)

Chi tiết »

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022
https://www.mediafire.com/folder/39nayzg90t3ah/ilovepdf_images-extracted

Chi tiết »

Thay đổi nhân sự: Miễn nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc
https://www.mediafire.com/view/crrpjvbfl3axwis/CBTT_Mi%25E1%25BB%2585n_nhi%25E1%25BB%2587m_02_Ph%25C3%25B3_TG%25C4%2590_LTCdoc_page-0001.jpg/file

https://www.mediafire.com/view/sknuo41pz2vh0gw/CBTT_Mi%25E1%25BB%2585n_nhi%25E1%25BB%2587m_02_Ph%25C3%25B3_TG%25C4%2590_LTCdoc_page-0002.jpg/file


Chi tiết »

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2023
https://www.mediafire.com/file/fsfhirar9ejkvls/ilovepdf_pages-to-jpg+(5).zip/file

Chi tiết »

Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 10/4/2023
Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 10/4/2023
https://www.mediafire.com/file/fnhra46dqitvvvk/01_NQ_HDQT+(10.04.2023)-1.jpg/file

Chi tiết »

CBTT về việc đính chính sai sót tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2022)
https://www.mediafire.com/file/va0l1pan9se4ch5/ilovepdf_pages-to-jpg+(2).zip/file

Chi tiết »

CBTT về việc đính chính sai sót tại CBTT ký hợp đồng kiểm toán 2022
https://www.mediafire.com/file/cuny9clb4uumhgf/ilovepdf_pages-to-jpg.zip/file

Chi tiết »

Báo cáo tình hình quản trị năm 2022
Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 
https://www.mediafire.com/file/iyw4iufawcegsya/ilovepdf_pages-to-jpg+(1).zip/file

Chi tiết »

CBTT về việc ký Hợp đồng kiểm toán năm 2022

https://www.mediafire.com/file/hxrbaeamaci5p9f/CBTT_mau08_CBTT+bat+thuong_ky+hop+dong+kiem+toan+nam+2022_LTC.jpg/file


Chi tiết »

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022
Chi tiết theo link đính kèm. 
https://www.mediafire.com/folder/nye7x5jni8x2v/NGHỊ_QUYẾT_VÀ_BIÊN_BẢN_ĐHĐCĐ_THƯỜNG_NIÊN_2022_LTC

Chi tiết »

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

Chi tiết »

CBTT về thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
CBTT về thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Chi tiết »

Trang (1/5)  <<  1  2  3  4 ... >> 


Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn